SV / EN

16 december 2019

E-postbedrägerierna ökar

Några av våra kunder har under det senaste året utsatts för bedrägerier genom s.k. e-postkapning genom att de har förletts tro att de har betalat sina leverantörer med befriande verkan. De e-postmeddelanden med fakturor som mottagits har gett intryck av att vara helt korrekta men har i själva verket innehållit felaktiga betalningsuppgifter. Härigenom har betalning felaktigt gjorts till den som utgett sig för att vara leverantör. I samtliga fall uppmärksammades bedrägeriet först då leverantören reagerade mot den uteblivna betalningen, dvs. alltför sent för att involverade banker skulle kunna stoppa betalningen.

Händelser av det här slaget bör naturligtvis alltid polisanmälas även om utsikterna för att brottet klaras upp är små. Inom den egna organisationen bör dock skapas en medvetenhet om risken för den här typen av bedrägerier och etableras rutiner som effektivt förhindrar att företaget drabbas.

Utöver strukturerade attestrutiner är ett sätt att i förväg motringa leverantören så snart fakturan mottas. Ett annat sätt är att tillställa leverantören en blankett, i vilken leverantören anger de betalningsuppgifter som gäller och vem hos leverantören som är behörig att hantera frågor kring betalningar m.m. Blanketten skickas till företaget på betryggande sätt, undertecknas av behörig firmatecknare för leverantören och ska ange att alla betalningar som görs i enlighet med blankettuppgifterna sker med befriande verkan för företaget. Blanketten kan som alternativ också biläggas avtalet med leverantören. Andra sätt är att säkra kommunikationen mellan parterna med hjälp av krypterad e-posttrafik, elektroniska signaturer och motsvarande tekniker. Viktigt är också att se över företagets försäkringsskydd.