SV / EN

14 september 2021

Nya skyddsregler för visselblåsare

I december 2021 träder ny lagstiftning i kraft som stärker skyddet för s.k. visselblåsare. Lagen ställer en mängd krav på arbetsgivare och utgör ett helt nytt regelverk i förhållande till nuvarande lagstiftning.

Syftet med lagstiftningen att säkerställa att personer som rapporterar om misstänkta överträdelser skyddas mot repressalier. Repressalier kan bestå i uppsägning/avsked, avstängning, försämrade befordringsmöjligheter, ekonomiska sanktioner, omplacering, diskriminering och annan orättvis eller straffande behandling. Kretsen av skyddade personer är bred och omfattar arbetstagare inom både det offentliga och privata, egenföretagare, aktieägare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan liksom praktikanter och volontärer. Lagen ger individer rätt att i vissa fall bryta den tystnadsplikt som normalt åvilar en arbetstagare. Företag med fler än femtio anställda ska inrätta ett system – utformat på visst sätt – för hur rapporteringen ska gå till. Den som rapporterar överträdelser ska kunna göra det utan företagsledningens vetskap.