SV / EN

4 juni 2019

Ändring av miljövillkor?

Ett tillstånd i dom eller beslut till miljöfarlig verksamhet sätter ramarna för vilken verksamhet som verksamhetsutövaren (t.ex. ett bolag) får bedriva. I tillståndet framgår även vilka villkor som måste följas, t.ex. utsläppsmängder eller bullernivåer.

Ibland kan det uppkomma en situation när ett villkor kan vara svårt att följa eller är obsolet. Eftersom det är en omfattande process att få ett nytt tillstånd eller ändra ett tillstånd, finns det en möjlighet att ansöka om villkorsändring. Denna process är inte lika omfattande och det finns därför goda skäl att undersöka om alternativet är möjligt.

I 24 kap. 13 § miljöbalken anges under vilka förutsättningar som ett villkor kan ändras eller upphävas; att det är uppenbart att det inte behövs, att det är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs.

Mark- och miljööverdomstolen har nyligen avgjort två mål som beskriver när det finns förutsättningar att ändra eller upphäva ett villkor enligt bestämmelsen.

Det första målet (M 1789-18) gällde ett tillstånd för ett vindkraftsbolag med ett villkor att vindkraftverken inte fick vara högre än 191 m. Sedan tillståndet gavs är det dock tekniskt möjligt att bygga högre verk och bolaget ansökte om att få ändra villkoret till 200 m, vilket mark- och miljödomstolen godkände. Efter överklagande ändrade dock mark- och miljööverdomstolen domen. Domstolen konstaterade att villkoret inte var strängare än nödvändigt (bolaget hade dessutom ansökt om 191 m höga verk) eller att det fanns någon omständighet som inte förutsågs när tillståndet gavs. För att få ändra höjden på vindkraftverken måste bolaget därför ansöka om att ändra tillståndet.

Det andra målet (M 10989-18) gällde ett tillstånd för ett kommunalt avloppsreningsverk med ett villkor som angav placeringen av utloppstuben. Kommunen menade att kostnaden för flytten av tuben inte var rimlig i förhållandet till miljönyttan av flytten. Mark- och miljödomstolen upphävde därför villkoret. Domen överklagades till mark- och miljööverdomstolen som konstaterade att det inte fanns någon utredning som visade att det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt. Det fanns därför inte skäl att upphäva eller ändra villkoret.

Domstolspraxis (NJA 2010 s. 77) anger att en ansökan om villkorsändring ska bedömas restriktivt. De senaste avgörandena bekräftar detta. Samtidigt är det väl värt att undersöka om det trots allt finns en möjlighet att genomföra en villkorsändring i stället för att ansöka om ett nytt miljötillstånd. Nordic Law kan bistå er i den bedömningen.