SV / EN

4 juni 2019

Handelsagentens självständighet

Lagen om handelsagentur, och det direktiv i vilket lagen har sitt ursprung, anger uttryckligen att en handelsagent ska ha en självständig ställning i förhållande till huvudmannen. EU-domstolen har i ett förhandsavgörande prövat frågan om just självständigheten i ett fall där en person sålt kök för huvudmannens räkning och det i huvudmannens lokaler. EU-domstolen konstaterade att det inte finns någonting som i sig hindrar att en handelsagent uteslutande utför sitt uppdrag i huvudmannens lokaler, men att detta är en omständighet som gör att självständigheten kan förloras. Avgörande i bedömningen av om handelsagenten varit tillräcklig självständig är hur arbetsuppgifterna har utförts och vem av parterna som står den ekonomiska risken. Att handelsagenten har utfört andra sysslor än de som anges i lagen behöver dock inte påverka självständigheten. Viss försiktighet är alltså påkallad vad gäller hur relationen med handelsagenten utformas. I det fall agenten saknar självständighet riskerar huvudmannen att betraktas som arbetsgivare med åtföljande konsekvenser. Därtill riskerar huvudmannen att bryta mot filialkravet i de fall handelsagenten är verksam i annat land inom EU.