SV / EN

4 juni 2019

Möjlighet till anläggande av värmepumps-anläggning inom vattenskyddsområde.

Nordic Law har under våren biträtt en fastighetsägare och intresseorganisation i ett ärende där miljöförvaltningen i en kommun, efter ansökan av fastighetsägaren, förbjudit honom att anlägga värmepumpsanläggning i den yttre delen av ett vattenskyddsområde.

I överklagandet av beslutet till länsstyrelsen har undertecknad som ombud för fastighetsägaren yrkat att förbudet ska upphävas. Som grund för detta har vi anfört att det saknas föreskrifter för vattenskyddsområdet och att detta förhållande samt det faktum att den tilltänkta värmepumpsanläggningen kommer att anläggas i yttre skyddszon av vattenskyddsområdet innebär att det saknas grund för miljöförvaltningen att förbjuda verksamheten. I denna del har vi vidare anfört att det, om behov föreligger, är tillräckligt om det meddelas villkor för anläggande och drift av värmepumpsanläggningen.

Länsstyrelsen i Stockholm meddelade beslut i ärendet i april 2019. I beslutet anger länsstyrelsen på de grunder som anges ovan att miljöförvaltningen gått för långt genom att förbjuda verksamheten och att det hade räckt om de meddelat villkor för anläggande och drift av värmepumpsanläggningen. Länsstyrelsen upphävde därför beslutet om förbud och visade ärendet åter till miljöförvaltningen för nytt beslut i frågan. Beslutet överklagandes inte av miljöförvaltningen varför detta nu vunnit laga kraft.

Även om länsstyrelsens beslut på intet sätt är prejudicerande är det ändå intressant genom att länsstyrelsen uttryckligen anger att miljöförvaltningen, på sätt skett i tidigare ärenden, inte slentrianmässigt kan förbjuda värmepumpsanläggningar enbart på den grund att fastigheten är belägen inom ett vattenskyddsområde. Som framgår av länsstyrelsens beslut ska ett förbud vara en sista åtgärd. Först måste miljöförvaltningen pröva om det föreligger en faktisk risk för skada på den grundvattenakvifer som skyddas genom vattenskyddsområdet och, om det finns en sådan risk, pröva om inte denna i första hand kan hanteras genom meddelande av villkor. /Magnus Berg