SV / EN

4 juli 2019

VDs :s uppsägningstid

Personer i företagsledande ställning – normalt VD – omfattas inte av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. Det saknas därmed lagbestämmelser som reglerar hur lång uppsägningstid en VD ska ha. Det är därför upp till parterna att själva reglera frågan. I avsaknad av sådan reglering får stöd sökas i praxis. I en dom från 1998 gjorde Arbetsdomstolen bedömningen att en uppsägningstid om sex månader är skäligt i det fall arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet. Att avtala om kortare uppsägningstid är naturligtvis möjligt, men bör göras med försiktighet med hänsyn till risken att domstolen jämkar villkoret till VD:s fördel. Vilken uppsägningstid gäller då när en VD säger upp sig? I ett avgörande från 2019 konstaterar Arbetsdomstolen att en VD är skyldig att iaktta skälig uppsägningstid. Anledningar härtill är bland annat arbetsgivarens behov av att kunna hantera övergången till en ny VD, kunskapsöverföring etc. Med hänvisning till 1998-års avgörande konstaterar Arbetsdomstolen att en skälig uppsägningstid är sex månader.