SV / EN

17 september 2019

Skydd av företags-hemligheter

Lag (2018:558) om företagshemligheter har nu varit i kraft i drygt ett år. Fortfarande saknas vägledande rättsfall där den nya lagen om företagshemligheter har tillämpats. Men trots detta finns det några förändringar som förtjänar att uppmärksammas. 

I den nya lagen finns ett krav på att vidta rimliga åtgärder för att hemlighålla information för att den ska klassas som företagshemlighet. Detta krav för att få skydd under lagen innebär att företag bör analysera vad som görs för att hemlighålla informationen och om ytterligare åtgärder borde vidtas. Vidare innebär kravet att företaget ska kunna visa att man aktivt har upplyst anställda som kommer i kontakt med företagshemligheter om vad i verksamheten som bedöms utgöra företagshemligheter. 

En annan rutin som kan behöva ses över är företagets hantering av andras – t ex samarbetspartners – företagshemligheter. Skälet till det är att den nya lagen utvidgar skadeståndsskyldigheten och ger utökad möjlighet till förbudstalan avseende företagshemlighet som någon har fått del av i förtroende i samband med en affärsförbindelse. Denna skadeståndsskyldighet finns alltså även utan undertecknat sekretessavtal.

Trots att den nya lagen ännu inte tillämpas i refererade mål kan vi skönja en viss förändring i de senaste rättsfallen från Arbetsdomstolen som rör före detta anställdas utnyttjande av företagshemligheter i konkurrerande verksamhet. I dessa mål får vi intrycket att domstolen – i enlighet med den nya lagen – ser strängare på före detta anställdas röjande eller utnyttjande av företagshemligheter.   Enligt vår erfarenhet är det mycket viktigt att vidta ett antal olika åtgärder så snart det finns misstankar om att anställda är på väg att starta konkurrerande verksamhet (och där utnyttja företagshemligheter). Ett skäl till det är att den nya lagen om företagshemligheter ger möjlighet att omedelbart gå till domstol med begäran om vitesförbud. Detta förutsätter dock att ett företag som hamnar i denna situation snabbt börjar samla bevis och inleder en domstolsprocess. På Nordic Law har vi stor erfarenhet av att driva dessa frågor för våra klienter och kan snabbt och kraftfullt agera för att hjälpa er om era företagshemligheter skulle vara hotade.