SV / EN

30 september 2019

LAS förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år

Den 1 januari 2020 förändras vissa regler i lagen om anställningsskydd. Rätten för en arbetstagare att kvarstå i sin anställning höjs från nuvarande 67 till 68 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare. Den 1 januari 2023 kommer åldersgränserna i ett andra steg att höjas till 69 år.