SV / EN

6 december 2019

Aktuellt om prövning av äldre vattenkraftverk

Frågor relaterade till förutsättningarna för fortsatt drift av äldre vattenkraftverk är högst aktuella. Som vi tidigare skrivit om i våra nyhetsbrev trädde ny lagstiftning i kraft på området den 1 januari i år. Sedan ikraftträdandet har det uppstått flera frågetecken beträffande tillämpning och tolkning av den nya lagstiftningen. Vi på Nordic Law bevakar noga praxisutvecklingen på området. Här kommer några exempel på aktuella intressanta frågor som är föremål för prövning i högre rätt.

Högsta Domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål avseende lagligförklaring av ett vattenkraftverk i Småland. Den fråga som ska prövas är i vilken utsträckning den nya lagstiftningen ska tillämpas i mål som har inletts före den nya lagens ikraftträdande. Detta då övergångsbestämmelserna till de nya reglerna inte ger tillfredsställande svar på frågan.

Vidare har Högsta Domstolen beslutat att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva en fråga som avser utformningen av ett villkor som meddelats i anslutning till tillstånd till fortsatt drift av en kraftstation i Värmland. Närmare bestämt gäller frågan om villkor för faunapassager ska utformas så att de innefattar uppföljningsbara funktionskrav.

Slutligen ska nämnas att det kommit många avgöranden avseende frågan om olika anläggningar ska omfattas av den nationella planen eller inte.

Vi följer med stort intresse rättsutvecklingen och anstränger oss hårt för att i de individuella fallen leda utvecklingen i en för våra uppdragsgivare fördelaktig inriktning.

Följ vårt nyhetsbrev om du också vill hålla dig uppdaterad på området!