SV / EN

16 mars 2020

När eländet står för dörren

Vad gäller när en part inte kan prestera enligt avtalet på grund av omständigheter som ligger utom dennes kontroll? Frågan har stor aktualitet i turbulenta tider som dessa.

I första hand måste ledning sökas i vad parterna har avtalat. Förekommer en s k force majeure-klausul i parternas avtal, är det avgörande vad klausulen säger. Här förekommer en mängd olika varianter där vissa innehåller detaljerade beskrivningar av befriande händelser, medan andra är mer kortfattade och refererar till händelser utom parts rimliga kontroll.

Regleras inte frågan i avtalet finns regler i köplagen om befrielse från fullgörelseskyldighet och skadeståndsansvar. Till exempel framgår av 27 § att en köpare har rätt till skadestånd vid säljarens dröjsmål, men inte om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utom dennes kontroll som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Motsvarande bestämmelser återfinns i den internationella köplagen, CISG. Artikel 79 anger att en part inte är ansvarig för bristande fullgörelse om denne kan visa att det beror på ett hinder utanför hans kontroll och det inte skäligen kunde förutsättas att han skulle ha beaktat hindret vid avtalsslutet eller att han skulle ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess följder. Oavsett om företaget har att agera utifrån ett avtal eller tillämplig lagstiftning, måste företaget agera skyndsamt och omsorgsfullt samt måste den uppkomna situationen noga.