SV / EN

25 maj 2023

Prövningstillstånd i HD!

Vi företräder en kraftverksägare i ett ansökningsmål angående bland annat omprövning för moderna miljövillkor. I detta mål har Högsta domstolen (HD) nu meddelat prövningstillstånd beträffande en viktig juridisk delfråga. Kortfattat gäller frågan om en rättighet i form av urminnes hävd kan anses gälla trots att verksamheten har förbjudits av länsstyrelsen.

Nedan beskrivs ärendet kortfattat.

Bakgrund

I ett beslut från 2013 förelade länsstyrelsen en verksamhetsutövare att senast viss tidpunkt upphöra med vattenkraftproduktion om han inte innan dess ansökte om tillstånd för verksamheten samt lagligförklaring av anläggning. En ansökan om omprövning för moderna miljövillkor alternativt tillstånd lämnades in till mark- och miljödomstolen (MMD) av verksamhetsutövaren men senare än det angivna datumet.

I ansökan yrkades i första hand omprövning för moderna miljövillkor enligt 24 kap. 10 § miljöbalken. Som grund för förstahandsyrkandet åberopandes urminnes hävd. I andra hand yrkades tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.

MMD biföll verksamhetsutövarens förstahandsyrkande och fastställde att verksamheten omfattades av urminnes hävd. Detta innebar att MMD bortsåg från förbudsbeslutet, vilket var i linje med gällande praxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).  

Domen överklagades av bland andra länsstyrelsen till MÖD. Under tiden för handläggningens gång ändrade MÖD sin tidigare praxis på så sätt att om en verksamhet förbjudits så utsläcks eventuella tidigare rättigheter, exempelvis urminnes hävd. Denna praxisändring innebar således en helomvändning jämfört med tidigare praxis.

Med hänvisning till denna nya praxis undanröjde MÖD MMD:s dom med motiveringen att den aktuella vattenkraftsproduktionen inte kunde anses omfattas av urminnes hävd. Målet återförvisades därför till MMD för prövning av tillståndsyrkande enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.

Verksamhetsutövaren överklagade MÖD:s dom och HD har alltså nu meddelat prövningstillstånd.

Aktuell fråga

Frågan som HD ska pröva är huruvida verksamheten vid [NN] kan omfattas av en sådan särskild rättighet som avses i 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, trots att verksamheten vid ikraftträdandet av bestämmelsen omfattades av ett lagakraftvunnet och gällande förbud”.

Ansvarigt ombud för verksamhetsutövaren är advokat Pia Bosdotter Olson.